Polityka Prywatności

Biocodex Polska » Polityka Prywatności

Informacje prawne

Jako administrator danych spółka Biocodex Polska Sp. z.o.o., z siedzibą w Polsce przy ul. Krakowiaków 34 02-255 WARSZAWA, numer KRS 0000671664 tel. +48 22 243 65 00

(dalej „Wydawca”), zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wykonawczych mających zastosowanie do ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”), w zakresie przetwarzania, które realizuje w witrynie internetowej www.biocodex.pl (dalej „Witryna internetowa”).

Polityka prywatności

Użytkownik może swobodnie poruszać się w Witrynie internetowej bez konieczności jednoznacznego podawania danych osobowych. Niemniej jednak może on zostać poproszony o podanie danych, które go dotyczą, np. poprzez kontakt z Wydawcą. Ponadto Witryna internetowa korzysta z plików cookie, które mogą wysyłać dane dotyczące użytkownika stronom trzecim.

Każda usługa online realizowana w Witrynie internetowej ogranicza zbieranie danych osobowych do ściśle niezbędnych celów i opatrzona jest informacją wyszczególniającą:

 • cel (cele) przetwarzania danych, dla których przeznaczone są gromadzone dane osobowe,
 • podstawę prawną przetwarzania danych,
 • źródło danych (jeśli nie zostały dostarczone przez użytkownika Witryny internetowej),
 • obowiązkowy lub dobrowolny charakter gromadzenia danych,
 • kategorie osób, których ono dotyczy,
 • odbiorców danych,
 • długość okresu przechowywania danych,
 • możliwość przekazywania danych poza Unię Europejską,
 • prawa osoby, której dane dotyczą, oraz sposób ich wykonywania.

Wydawca podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika Witryny internetowej, a w szczególności dąży do tego, aby nie dopuścić do ich zniekształcenia, uszkodzenia lub udostępnienia nieuprawnionym stronom trzecim. Zgodnie z RODO użytkownik Witryny internetowej może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia, sprzeciwu w odniesieniu do danych, które go dotyczą, i poprzez udowodnienie swojej tożsamości, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres: ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa – Polska; ma on również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zarządzanie Witryną internetową

Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie Witryną internetową. Umożliwia ono Wydawcy:

 • przygotowanie i publikację treści,
 • udostępnienie usług internetowych oferowanych użytkownikom (formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera itp.),
 • administrację techniczną, w połączeniu z usługodawcami, których dotyczy leczenie,
 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • tworzenie statystyk dotyczących oglądalności i użytkowania usług online oferowanych użytkownikom.

W odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Wydawcę (przekazywanie i publikowanie w Internecie informacji o charakterze instytucjonalnym, promocyjnym i/lub naukowym).

Przetwarzanie dotyczy:

 • pracowników Wydawcy odpowiedzialnych za publikację treści i administrację techniczną Witryną internetową,
 • osób wymienionych w publikacjach,
 • użytkowników Witryny internetowej,
 • personelu usługodawców, których dotyczy przetwarzanie.

Kategorie przetwarzanych danych to:

 • dane dotyczące osób, które są podmiotami publikacji (tożsamość, funkcje, dane kontaktowe itp.),
 • dane dotyczące nawigacji w witrynach internetowych (znaczniki czasu, adresy IP użytkowników, dane techniczne dotyczące urządzenia i przeglądarki wykorzystywanej przez użytkowników, geolokalizacja, pliki cookie) oraz na platformach cyfrowych poprzez przyciski udostępniania i media (pliki cookie i inne znaczniki),
 • dane dotyczące zarządzania usługami oferowanymi użytkownikom,
 • dane związane z zarządzaniem publikacjami (cel, realizacja, działania następcze, statystyki),
 • dane związane z zarządzaniem usługami technicznymi (stosowanie znaczników czasu i cel zapytań, działania następcze, dane dotyczące działań następczych, statystyki),
 • statystyki dotyczące oglądalności witryn internetowych i korzystania z usług online oferowanych użytkownikom.

Dane mogą pochodzić z/od:

 • pracowników Wydawcy odpowiedzialnych za publikację treści i administrację techniczną Witryną internetową,
 • współtwórców publikacji,
 • użytkowników Witryny internetowej,
 • personelu dostawców usług, których przetwarzanie dotyczy,
 • witryn internetowych stron trzecich (witryny internetowe, serwisy społecznościowe, wyszukiwarki itp.).

Dane zbierane podczas nawigacji, które nie są niezbędne do funkcjonowania Witryny internetowej (takie jak niektóre rodzaje plików cookie), są opcjonalne. O ile nie wskazano inaczej, pozostałe gromadzone dane są obowiązkowe.

Przechowywanie danych:

 • opublikowane dane są przechowywane w Internecie do czasu zamknięcia witryny, a następnie archiwizowane przez 5 lat,
 • dane dotyczące relacji z usługodawcami są przechowywane przez 5 lat po zakończeniu stosunku umownego,
 • z wyjątkiem zobowiązań prawnych lub szczególnie istotnych zagrożeń dane dziennika są przechowywane przez 6 miesięcy,
 • dane niezbędne do tworzenia statystyk dotyczących oglądalności i korzystania z usług online są przechowywane w formacie uniemożliwiającym identyfikację osób na podstawie adresu IP i zawierają identyfikator (związany z plikiem cookie) przechowywany maksymalnie przez 13 miesięcy (chyba że zainteresowana osoba wyrazi sprzeciw).

Odbiorcami całości lub części danych są, w zależności od potrzeb, następujące podmioty:

 • użytkownicy Witryny internetowej,
 • pracownicy Wydawcy odpowiedzialni za publikację treści, administrację techniczną Witryną internetową, obsługę zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, nadzór nad bezpieczeństwem systemu informatycznego Wydawcy,
 • personel dostawców usług, których przetwarzanie dotyczy.

Ze względu na zamieszczenie w Internecie, publikacje te mogą być dostępne poza Unią Europejską.

Usługa online „Formularz kontaktowy”

Celem przetwarzania tych danych osobowych jest zarządzanie zapytaniami przesyłanymi za pośrednictwem Internetu. Umożliwia ona Wydawcy:

 • odbieranie przesyłanych do niego zapytań i zgłoszeń,
 • monitorowanie korespondencji z użytkownikiem Witryny internetowej,
 • realizację zobowiązań w zakresie nadzoru medycznego i ochrony danych,
 • sporządzanie statystyk dotyczących usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Wydawcę (zarządzanie relacjami z użytkownikami jego Witryn internetowych).

Przetwarzanie dotyczy każdego użytkownika Witryny internetowej, który chce skontaktować się z Wydawcą drogą elektroniczną.

Kategorie przetwarzanych danych to:

 • tożsamość wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa firmy)
 • jego dane kontaktowe (adres e-mail)
 • zapytanie (wiadomość)
 • podjęte działania
 • statystyki działalności

Formularz kontaktowy umożliwia obowiązkowe gromadzenie danych w celu prawidłowego przetworzenia zapytania.

Dane te są przechowywane przez 5 lat od chwili przetworzenia zapytania. Jeżeli jednak informacje te stanowią element nadzoru medycznego, mogą one być przechowywane przez okres do 10 lat po wycofaniu danego produktu z rynku.

Dane przeznaczone są dla pracowników Wydawcy:

 • odpowiedzialnych za przetwarzanie korespondencji związanej z Witryną internetową
 • odpowiedzialnych za publikację treści i administrację techniczną Witryną internetową
 • przypisanych do zarządzania nadzorem medycznym

Odbiorcami danych są również pracownicy odpowiednich usługodawców. Żadne dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Informacje o plikach cookie

Wydawca używa w witrynie różnych komputerowych plików cookie do pomiaru oglądalności i integracji usług w celu poprawy interaktywności Witryny internetowej.

Co to jest komputerowy plik cookie?

Komputerowy plik cookie to plik tekstowy, który może zostać umieszczony na urządzeniu końcowym użytkownika podczas nawigacji w witrynie internetowej. Pliki cookie są ważnym narzędziem, które pozwala organizacjom zyskać wgląd w aktywność online ich użytkowników.

Jak to działa: plik, zazwyczaj niewielki i identyfikowany przy użyciu nazwy, jest przesyłany do przeglądarki użytkownika przez odwiedzaną witrynę internetową. Przeglądarka zachowuje go przez pewien czas i przesyła z powrotem do witryny internetowej przy każdym ponownym połączeniu. Zasadniczo pliki cookie można łatwo przeglądać i usuwać.

Pliki cookie same w sobie są niegroźne, ponieważ nie zawierają kodu wykonywalnego. Pełnią one ważne dla witryn internetowych funkcje: mogą być używane do przechowywania identyfikatora konta klienta, preferencji przeglądania, śledzenia przeglądania w celach statystycznych lub reklamowych itp.

Pliki cookie mogą jednak przechowywać wystarczającą ilość danych do identyfikacji użytkownika bez jego zgody, a w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane do tworzenia profili osób. Dlatego konieczne jest kontrolowanie zarządzania plikami cookie w ramach ochrony danych.

Kontrolowanie umieszczania plików cookie

Użytkownik może uniemożliwić umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu końcowym lub usunąć istniejące pliki poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie użytkownik może znaleźć w sekcjach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookies w przeglądarce internetowej może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu Witryny internetowej oraz innych witryn.

Witryna internetowa wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie:

Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają optymalne funkcjonowanie głównych usług Witryny internetowej. Nie wymagają one zgody użytkownika..

Didomi_tokenContains consent information for personalized purposes and for personalized partners, as well as information specific to Didomi (user ID, for example).1 year
euconsent-v2Contains the IAB TCF consent string as well as consent information for all IAB standards (partners and purposes).1 year

Pliki cookie stron trzecich

Witryna internetowa korzysta z pewnych usług oferowanych przez strony trzecie. Są to:

 • Google Analytics
 • YouTube
 • Vimeo
 • Facebook
 • Twitter

Cele proponowane przez te strony trzecie wykorzystują pliki cookie bezpośrednio umieszczane przez te usługi. Dzięki tym plikom cookie strony trzecie mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące przeglądania witryn przez użytkownika na własną rękę, aby na przykład oferować ukierunkowane reklamy i treści w oparciu o historię przeglądania stron przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności tych stron trzecich za pośrednictwem modułu zarządzania plikami cookie skonfigurowanego w Witrynie internetowej.

Domyślnie pliki cookie stron trzecich nie są zapisywane. Użytkownik może wyrazić zgodę na ich zapisywanie w module zarządzania plikami cookie lub bezpośrednio poprzez kontekstowe żądanie zgody, na przykład poprzez aktywację odtwarzania zewnętrznego filmu wideo. Użytkownik może wskazać swoje preferencje, albo globalnie dla Witryny internetowej, albo dla poszczególnych usług. Może on w każdej chwili zmienić swój wybór, uruchamiając moduł zarządzania plikami cookie za pomocą stałego łącza umieszczonego na dole strony.

Dane zbierane z użyciem plików cookie mogą być przekazywane poza Unię Europejską.