Regulamin serwisu

Informacje prawne

Witryna internetowa www.biocodex.pl jest publikowana przez spółkę Biocodex Polska Sp. z.o.o., z siedzibą w Polsce, pod adresem: ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, numer KRS: KRS 0000671664, numer telefonu: +48 22 243 65 00

Formularz kontaktowy

Strona www.biocodex.pl jest hostowana przez Alterway, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale – Bât. D, 92210 Saint-Cloud, Francja. Numer telefonu: +33 (0)1 41 16 34 95.

Ogólne Warunki Użytkowania (OWU)

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania (zwanych dalej „OWU”) jest określenie zasad i warunków udostępniania i korzystania z treści i usług witryny internetowej www.biocodex.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”) pomiędzy Biocodex Polska Sp. z.o.o. jako wydawcą Witryny internetowej (dalej „Wydawca,”) a użytkownikiem Witryny internetowej (dalej „Użytkownik”).

Dostęp do Witryny internetowej i jej treści, jak również korzystanie z usług oferowanych przez Witrynę internetową, oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych OWU przez Użytkownika. Ponieważ OWU mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zachęcamy Użytkownika do regularnego zapoznawania się z nimi.

Cel korzystania z Witryny internetowej i dostęp do usług

Witryna internetowa została zaprojektowana w celu przedstawienia firmy Biocodex, jej działalności i produktów.

Witryna internetowa jest dostępna w każdym miejscu i dla każdego Użytkownika za pośrednictwem połączenia z Internetem. Wszelkie koszty związane z dostępem do Witryny internetowej (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie internetowe, itp.) pokrywa Użytkownik.

  • Witryna internetowa umożliwia Użytkownikowi dostęp do następujących usług:
  • informacje ogólne o firmie Biocodex i jej produktach,
  • artykuły informacyjne,
  • oferty pracy,
  • narzędzie do wyszukiwania,
  • formularz kontaktowy.

Aby prawidłowo korzystać z Witryny, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie witryn internetowych, połączenie z Internetem.

Wydawca wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia, aby zapewnić wysokiej jakości dostęp do Witryny internetowej i związanych z nią usług. Jest to jednak zobowiązanie dotyczące podejmowanych środków, a nie rezultatu: Użytkownik oświadcza więc, że nie będzie żądać od Wydawcy i jego dostawców żadnego odszkodowania, jeśli Witryna internetowa nie będzie dostępna w chwili, gdy Użytkownik będzie chciał uzyskać do niej dostęp.

Dostęp do Witryny internetowej i jej usług może – w każdej chwili i bez uprzedzenia – zostać przerwany, zawieszony lub zmieniony, w celach związanych z konserwacją lub z innych powodów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń, przerw, wirusów komputerowych, awarii lub odłączenia urządzenia końcowego, które mogłyby czasowo uniemożliwić Użytkownikowi dostęp lub nawigację.

Choć Wydawca dokłada najwyższej staranności tworząc Witrynę internetową, może ona zawierać nieścisłości. Zachęcamy Użytkownika do przekazywania Wydawcy wszelkich sugestii dotyczących optymalizacji.

Zabronione korzystanie z Witryny internetowej

Użytkownikowi nie wolno:

1) korzystać z Witryny internetowej w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe i międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje;

2) przesyłać niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych („spam”);

3) podejmować nieuprawnionych prób dostępu do jakiejkolwiek części Witryny internetowej lub sieci zewnętrznych lub wewnętrznych.

Użytkownikowi nie wolno zamieszczać ani przesyłać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, promocyjnych, zawierających groźby, zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych czy bluźnierczych ani żadnych materiałów, które mogłyby stanowić przestępstwo lub zachęcać do zachowań uznawanych za przestępstwa, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać przepisy prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego.

Obowiązki

Wszelkie podane w Witrynie internetowej informacje dotyczące dobrego stanu zdrowia zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje te nie obejmują wszystkich aspektów dobrego stanu zdrowia i odżywiania. Użytkownik korzysta z Witryny internetowej wyłącznie na swoją odpowiedzialność. W szczególności przyjmuje on do wiadomości i zgadza się nie polegać na informacjach w niej zawartych przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia lub ewentualnego leczenia bez uzyskania porady specjalisty w dziedzinie medycyny.

Wydawca dokłada starań, by dostarczać wysokiej jakości, sprawdzone informacje. Nie można jednak zawsze zagwarantować rzetelności źródeł informacji.

Wszelkie łącza do witryn zewnętrznych zamieszczone w Witrynie internetowej umożliwiają Użytkownikowi dostęp do informacji i innych zasobów dodatkowych dostępnych w Internecie lub udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych. Wydawca nie dysponuje żadnymi środkami kontroli treści tych całkowicie niezależnych witryn internetowych stron trzecich i w związku z tym nie może ponosić odpowiedzialności za skutki odwiedzania witryn internetowych stron trzecich ani zamieszczane na nich treści.

Użytkownik może zamieścić hiperłącze do Witryny internetowej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej formalnej zgody Wydawcy.

Własność intelektualna

Witryna internetowa stanowi dzieło twórczości intelektualnej chronione prawem własności intelektualnej. Witryna wraz ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jej skład (takimi jak logotypy, teksty, zdjęcia, obrazy, pliki PDF i wideo itp.) jest wyłączną własnością Wydawcy. Odpowiednia nazwa domeny została zarejestrowana i podlega ochronie.

Powielanie lub odtwarzanie w części lub w całości Witryny internetowej lub jej elementów składowych jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego. Jakiekolwiek powielanie lub odtwarzanie części lub całości Witryny lub jednego z jej elementów składowych na jakimkolwiek nośniku i w jakikolwiek sposób dla innych celów, a w szczególności dla celów handlowych bez formalnej zgody Wydawcy i/lub posiadacza praw autorskich jest zabronione i stanowi fałszerstwo podlegające odpowiedzialności karnej.

Marki i logotypy występujące w Witrynie są zarejestrowanymi markami (słowno-graficznymi i innymi). Ponadto zdjęcia zamieszczone w Witrynie internetowej są chronione prawem autorskim. Powielanie w części lub w całości wspomnianych obrazów, marek lub logotypów z elementów niniejszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy jest niedozwolone.

Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja

Niniejsze OWU podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory lub rozbieżności w interpretacji będą podlegać jurysdykcji sądów polskich.